Michele Giacomazzi
Michele Giacomazzi
Founder & President Sermen Drinking
Giacomo Righetti
Giacomo Righetti
New Entry 2019 & CFO